top of page

GDPR

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností Markéta Petráková, IČ: 74808770, se sídlem U Kátynky 331, Tachlovice jako správcem osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Beru na vědomí, že podle zákona ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

  • Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává

  • Právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu

  • právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování,

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále

  • právo na přenositelnost svých osobních údajů

Správce prohlašuje, že:

  • Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 .

  • Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Eu) nebo mezinárodní organizaci

  • Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování

bottom of page